<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนรู้>>>

ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
รหัสวิชา ง21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
คำอธิบายรายวิชา 
              ศึกษา อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน ความแม่นยำ และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

รหัสตัวชี้วัด 
     มฐ.ง 3.1 ม.1/2
     มฐ.ง 3.1 ม.1/3